Projekty unijne

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III 2012/2013

Szkoła Podstawowa Nr 34 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu systemowego pn.:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII wrocławskich szkół podstawowych., który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2 wynika                         z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem                         w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

Głównym celem projektuIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowychjest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2011                                  do lutego  2013r.

W naszej szkole wsparcie jest udzielane w ramach następujących bloków zajęć:

Blok I  – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane  będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Blok II - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Blok III - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Blok IV - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów.

Blok V - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.

Blok VI - zajęcia specjalistyczne z terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz  terapia metodą biofeedback.

Blok VII - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w formie zajęć: rozwijające zainteresowania z ekologii oraz rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.

 

W ramach zajęć we wszystkich blokach każdy uczeń jest objęty minimum 30-godzinnym udziałem w projekcie. W naszej szkole aktualnie w projekcie uczestniczy 81 uczniów i uczennic. Od września 2012 roku do projektu zostało zrekrutowanych kolejnych 63 uczniów, którzy zakończą go w styczniu 2013 roku. Łączna liczba dzieci objętych projektem, to 155 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowychmożna znaleźć na stronie internetowej www.zojm.wroclaw.pl (zakładka: Projekty unijne) lub u koordynatora szkolnego projektu.

                                                                       ZAPRASZAMY.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu
    ul. Gałczyńskiego 8
    52-214 Wrocław
  • 71/798-69-29

Galeria zdjęć