Dokumenty szkoły

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34

W ZSP NR 6

WE WROCŁAWIU

LATA 2013-2018

Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu opracowano zgodnie z:

 1. Ustawą o systemie oświaty z dn.7. 09. 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

     Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009r. nr

    168 poz.1324)

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:

wspierającą rozwój dziecka w wymiarze: intelektualnym, społecznym, moralnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym, estetycznym,  

pielęgnującą talenty,

przyjazną uczniom i rodzicom,

bezpieczną,

dążącą do wysokiego poziomu nauczania,

propagującą zdrowy styl życia,

 uczącą odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,

kładąca duży nacisk na wpajanie zasad dobrego wychowania,

uczącą tolerancji, szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.

WIZJA SZKOŁY

Dążymy do tego, by nasi uczniowie:

           mieli warunki do wszechstronnego rozwoju,

           potrafili sprecyzować i rozwijać swoje zainteresowania,

           byli przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,

           umieli korzystać z różnorodnych źródeł informacji,

doskonalili umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi,

posługiwali się językami obcymi w stopniu komunikatywnym,

dbali o zdrowie własne i innych,

umieli dokonywać wyborów  uzasadnionych i słusznych,

znali swoje mocne i słabe strony,

dążyli do samorozwoju

mieli poczucie godności osobistej,

znali i stosowali podstawowe normy współżycia społecznego,

przyjmowali odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki,

umieli współpracować z innymi,

tolerowali postawy i zdania różne od własnych,

umieli konstruktywnie rozwiązywać konflikty,

doskonalili umiejętności komunikacyjne,

wzrastali w poczuciu i poszanowaniu indywidualności każdego człowieka dbali o środowisko naturalne,

wzrastali w umiłowaniu  Ojczyzny,

szanowali  kulturę i tradycje  narodowe z równoczesnym poszanowaniem wartości ogólnoludzkich.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:

jest kulturalny i odpowiedzialny,

dąży do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole,

zna swoje prawa i obowiązki,

szanuje wspólne dobro, dba o środowisko,

jest wrażliwy, cechuje go empatia, wykazuje dobre intencje,

jest świadomy własnych predyspozycji i przygotowany do przyszłych wyborów życiowych,

stara się poszerzać swoje uzdolnienia i zainteresowania na miarę swoich możliwości,

wykazuje się samodzielnością – stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając  z różnych źródeł,

umiejętnie korzysta z technologii informatycznych,

aktywnie wypoczywa – prowadzi zdrowy tryb życia zgodny z zasadami higieny i bezpieczeństwa

 

      W tym celu zatrudniamy w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która:

           jest nastawiona innowacyjnie wobec przyjętych założeń,

 dąży do sukcesu swoich uczniów, dba o wysoką  jakość działań edukacyjnych,

motywuje do działania,

współpracuje ze wszystkimi przedstawicielami środowiska szkolnego i lokalnego,

pomaga kształcić poczucie własnej wartości,

stale  podnosi kwalifikacje zawodowe i doskonali swój warsztat pracy,

udziela fachowej pomocy w trudnych problemach życiowych,

organizuje akcje charytatywne w celu niesienia pomocy materialnej najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły oraz innym potrzebującym.

 

CELE OGÓLNE NA LATA 2013- 2018

 1. Kontynuowanie pracy w oddziałach  integracyjnych umożliwiających adaptację dzieci z dysfunkcjami do warunków szkolnych.
 2. Wzbogacanie form i metod pracy z uczniami:

          - stosowanie aktywizujących metod nauczania

          - wykorzystywanie komputerów na różnych przedmiotach.

         - aktywność twórcza na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych.

 1. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów – analiza, wykorzystanie wyników do doskonalenia metod pracy.  
 2. Przystąpienie do grupy szkół „Odkrywcy Talentów”.
 3. Kontynuacja pracy w  Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
 4. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
 5. Kształcenie postaw prospołecznych, etycznych.
 6. Wzmacnianie postaw patriotycznych. Kształtowanie poszanowania dla symboli narodowych – hymnu, godła, flagi.
 7. Współpraca z rodzicami uczniów w działaniach na rzecz szkoły
  i środowiska lokalnego.
 8.  Doposażenie placówki w nowoczesne środki dydaktyczne oraz sprzęt. 
 9.  Doskonalenie umiejętności nauczycieli. Poszukiwanie nowych rozwiązań usprawniających pracę nauczyciela i szkoły.
 10.   Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.

 

CELE OGÓLNE ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH

Obszar I – Koncepcja pracy szkoły.

 1. Współpraca wszystkich organów szkoły w planowaniu, realizacji
   i ewaluacji programu rozwoju szkoły.
 2. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.
 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

 Obszar II – Zarządzanie i organizacja

 1. Organizowanie dla uczniów o specjalnych potrzebach  klas  integracyjnych i zajęć pozalekcyjnych.
 2. Organizacja WDN zgodnie z potrzebami szkoły.
 3. Organizowanie pomocy nauczycielom w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 4. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedów uczniów, adekwatnie do potrzeb.
 5. Doposażenie w środki dydaktyczne – stanowiska komputerowe w każdej sali lekcyjnej, tablice interaktywne, modernizacja i wzbogacanie sieci teleinformacyjnej.
 6. Prowadzenie dziennika elektronicznego.
 7. Aktualizowanie programów pracowni komputerowej i językowej.
 8. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Współpraca z różnymi instytucjami, placówkami oświaty, organizacjami charytatywnymi, klubami sportowymi, np. AWF, PTTK, Miejską Biblioteką,  Radą Rodziców, Radą Osiedla, Urzędem Miasta, Klubem Seniora, Strażą Miejską, Policją.
 10.  Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych („Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”, badań wzroku i słuchu i itp.)
 11.  Wzbogacanie bazy placówki o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.

 

Obszar III – Wychowanie i opieka

 1. Realizowanie projektów europejskich (Comenius), wymiany międzynarodowe
 2. Praca nad poprawą stanu kultury osobistej uczniów.
 3. Kontynuowanie projektu: „Szkoła przyjazna dziecku, dziecko przyjazne szkole” .
 4. Kształcenie relacji interpersonalnych: „uczeń – uczeń”, „uczeń – nauczyciel”, „ uczeń – społeczność szkolna”, „uczeń – dorosły”.
 5. Kontynuacja programów: „Bezpieczny komputer”, „Przeciw agresji” oraz „Programu promującego zdrowie”, „Bezpieczna szkoła”.

     6. Kontynuacja działalności wolontariatu.

     7. Adopcja na odległość.

     8. Kultywowanie pamięci o Kresach.

     9. Wdrażanie do samodzielności.

     10. Budowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na  

          edukację europejską.

     11. Wychowanie patriotyczne i regionalne. Integracja ze środowiskiem

          lokalnym i pielęgnowanie tradycji.

    12. Zapewnienie uczniom opieki psychologiczno – pedagogicznej,  

         logopedycznej, wychowawczej, socjalnej i terapeutycznej (Biofeedback).

    13.Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów z ADHD  
       ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami oraz dla ich

       rodziców.

    14. Otoczenie szczególną opieką uczniów z oddziałów integracyjnych.

    15. Monitorowanie losów absolwentów.

 

Obszar IV – Kształcenie

 1. Realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości, potrzeb, zainteresowań i aspiracji uczniów.
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych korygujących i rozwijających umiejętności uczniów.
 4. Stosowanie metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości 

          uczniów – w tym różnorodne metody uczenia się i rozwiązywania

          problemów.

       5.  Wyrównywanie szans wszystkich uczniów także w klasach  

          integracyjnych.

      6. Wspieranie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i

          dysfunkcjami rozwojowymi.

      7.  Wdrażanie projektów edukacyjnych.

      8.  Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji.

      9.  Zapoznawanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i

          WSO.

     10.  Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

     11.  Organizacja konkursów.

     12. Edukacja ekologiczna, prozdrowotna, sportowo – rekreacyjna
           i kulturalna.

     13. Przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach
           i zawodach sportowych.

     14. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki

          i życia społecznego

    15. Prowadzenie dziennika elektronicznego.

    16. Kontynuacja pracy w  Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
          Uzdolnienia.

    17. Przystąpienie do grupy szkół „ Odkrywcy talentów”.

    18. Realizacja indywidualnych programów nauczania, innowacji
          pedagogicznych.

        

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu
  ul. Gałczyńskiego 8
  52-214 Wrocław
 • 71/798-69-29

Galeria zdjęć